code: 9ferno

ref: a7080788265dd441b5446bea5c4d31fccf7dea1f
dir: /lib/lego/

llp.h
styx.c
styx.srec
styx_abp.srec