shithub: plan9front

ref: e72da62915b09d5673b0c0179ba8dfe045aeb8c3
dir: /sys/src/libmach/

0.c
2.c
2db.c
2obj.c
5.c
5db.c
5obj.c
6.c
6c/
6obj.c
7.c
7db.c
7obj.c
8.c
8db.c
8obj.c
9.c
9c/
9obj.c
access.c
elf.h
executable.c
k.c
kdb.c
kobj.c
machdata.c
map.c
mips2ureg.h
mkfile
obj.c
obj.h
q.c
qdb.c
qobj.c
setmach.c
swap.c
sym.c
u.c
uc/
udb.c
uobj.c
v.c
vcodas.c
vdb.c
vobj.c